Εστία


Διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία

Εστία-11122019


Κείμενο που αναγνωρίστηκε αυτόματα στην εφημερίδα

ΑΔΩΝΙΣ Kypoy
(1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ A. ΚΥΡΟΥ
(Ι9ΙΗ95φ
ΚΥΡOΣ A. ΚΥΡΟΥ
(191*1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(Ι 974.
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(Ι"7-2ΟΙ5)
11 Δεκεμβρίου 2019
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δανιήλ όσ. τού στυλίΤOΙΙ. Λουκά τού νέου
ATITKH. Βροχές καί καταιγίδες. Άνεμοι νότιοι 6 (9-15β.)
Σελήνη 15 ήμερων Ι Ανατολή ήλί0υ 7.31 — Δύσις 5.06
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές. Ανεμοι 7 μπωφόρ.
7
Άριθμ. φύλ. 41528
- ETOS 1430V
τιμή 1,50
Καταθέστε συντεταγμένες στόν ΟΗΕ
έπεκτείνατε χωρικά ύδατα σέ Κρήτη-Ίόνιο
Και πατήστε στόν «κάλ0» Τουρκία, Άλβανία, Λιβύη, Αίγυπτο — Πρότασις τής <ξΕστίας»
H «ΕΣΤΙΑ» ένημερώθηκε βάθος Τήν
περασμένη Εβδομάδα Τίς πολιτικές
πρωτοβουλίες πού προτίθενται
Κυριάκος Μητσοτάκης γιά Τήν
ση της τουρκικής προκλητικότητος. -Εχει
άριστη γιά τό Τών δΙ
απραγματεύσιχον κορυφής στό Λονδίνο.
πού άλλοι
χλη, έμείς ένημερώναμε ότι έτέθη ζήτη-
μα Τών
αφορών (ύφαλοκρηπίς, θαλάσσιες ζώνες)
Διεθνές Δικαστήριο Τής Πλη-
πού μέχρι κεραίας,
Τήν δΤΙ Oί μέχρι στιγμής
πρωτοβουλίες Π
γού Κυριάκου Μητσοτάκη (Επιστολές
Ol lE, καταδίκη Τουρκίας
συμπερασμάτων Συνόδου Κορυφής, άπο-
Αίρεται
Τό έμιπάργκο όπλων
στήν Κύπρο
META 22 χρόνια οί ΗΠΑ πρόκει ται νά
άρουν Τό πωλήσεως
πού Κυπριακή Δη-
σέ μία προσπάθΕΙ(Ι Τής
σΙΥΚΤων Vti τίς
άΠOΤΡΙΙ-
ό έξοπλιστΙΚός Τών δΙ >0
κοινοτήτων. Τό άργότερο έως αύριο τό
άμερΙΚ(ΙΙΊΚό άναμένΕΤ(ΙΙ
Τήν άρση
προηγηθεί ή Εγκρισις άπό Τόν πε-
Ίούλιο δύο σχετικών
άπό τά νομοθετικά σώματα KO-
γκρέσσου. ώστόσο ή διαφορετική στά-
Ktli Δ ημΙOΚΡΙΙΤΙΚώ ,
δοκιμασία Άγκύρας Πρόεδρο Κομ-
μισσιόν, συνάντησις μέ πρέσβυ ΗΠΑ,
άνακοίνυσις State Department κ.λπ.) θε-
ωρούνται μέχρι στιγμής άπολύτως έπιτυ-
χημένες, σήμερα Κισιζόμενοι σέ πληρο-
φορίες καί έκτιμήσεις κορυφαίων έμπει-
καί χειριστών, θέλουμε νά
έν0αρρύνουμε Τήν κυβέρνηση Μητσο-
Τάκη Τόν NiKO
σέ άμε-
Κινήσεις προκειμένου
ξύθΙ)νών ΤΟΙ. ς όχι μόνο τοι* Τούρκους
ΚΙΙί τοι* ΑίγΙΠΤί0Ι>ς
τοι* Λ Ι βύους.
καταθέσουν άμεσα συντε-
ταγμένες μέ χάρτες τού Καστελλορίζου
καί τών λοιπών νήσων στόν ΟΗΕ. Κορυ-
φαίοι διπλωμάτες τού Ύπουργείου Έξιο-
Oί όποί0Ι
SOVTO σκεπτικοί κάνει
ή Έλλάς Τήν ΠΙ>ώτη κίνηση καί
θέσει συντεταγμένες πρίν άπό Τήν Τουρ-
Kia γιά νά μήν δώσει άφορμή έπεισοδί-
οι), δΤΙ Τήν
τουρκικών συντεταγμένων μέ Τήν έπιστο-
λ ή Σινσιρλί0Υλ0Ι) (l VI 1/2019),
ή Ελλάς ί)Π0χρεούΤΙΙΙ
καταθέσει Τίς δικές Της
γιά Τό όχι μόνο.
μέ Πάθ0. Επιβάλλεται.
Δεύτερον, νά έπεκτείνει μερικώς τά
χωρικά Ματά της στά 12 μίλια στό Ίό-
νιο καί νοτίως τής Κρήτης άγνοώντας
Τήν Αλβανία, Τήν Λιβύη άλλά καί Τήν
Αίγυπτο, Τά Προεδρικά Διατάγματα Κο-
έτοιμα. μπορούν , ά
()0ύν Τής
ως αύριο. H πρέπει άδΙΙΙφορή-
Τήν τού Ράμα, ό όΠ0ϊος,
Τήν Τής ΕΕ. προχθές
στήν Αγκυρτι ΚΙΙί προσκύνησε ενώπιον
μέ δη τοι , Τό KO
γιά φτιάξει ό Σουλτάνος
Τια (ά , 0ΙΚ0δόμησις μετά Τόν
σεισμό). Ή Έλλάς πρέπει άδιαΦορή-
tTtV Λιβύη, ή
μέ Τήν Έλλάδα τό 201 3 (Δημή-
τρης Αβραμόπουλος)
γραμμή ό κόλπος τής Σύρτης
γιά νά άποκτήσει χωρικά ύδατα μέχρι Τήν
Γαύδο! Η Ελλάς Πρέπει
Τήν Αίγυπτο Σίσι, ή
τοι ) 2019 μάς πρότεινε
λύσεις λίαν προβληματικές γιά τό Κα-
στελλόριζ0 —δέν Πρέ
πει Κάιρο νά τεθεί πρό των εύθυνών
τοι) σφυρίζει
ΚΟΤΤάκη
Άποθανέτω ή ψυχή μας μετά τών άλλοφύλων
o
O
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΕΙΜΑΙ ή πρώτη έπιλογή τού Έρντογάν ό πόλεμος;
ό Φόβος Τό
Τήν δεκαετία έθνος
σουμε: Όχι, "Αν όμως μέ όπλο τόν φόβο πού προ-
καλεί ένας πόλεμος έπιχειρήσει καί πάλι νά έπιβά-
λει τό σύνολο των διεκδικήσεων πού ή Τουρκία θεω-
Τήν Ελλάδα (έΙΤΙΚαιρ0Π0ίηση
Λι«άννης, Θράκη, άποστρατικοπ0ίηση νήσων Αίγαί-
οι), AOZ. μειονοτικό
κανήσων, Κυπριακό), ας μήν ύπάρχει άμΦΙβολία: Θά
θά έΤΤΙΧξΙρήσει θέλει Πό-
λεμο. τό έπραξε τόν Νοέμβριο τού 2018 πού
προσπάθησε
Καστελλόριζο στέλνοντας άρκετά πλοία καί έρευ-
νητικό σκάφος. Μόνο πού καί έμείς ήμασταν τότε
πειστικοί καί δείξαμε άπολύΤως διατεθειμένοι νά
άναλάβ0Ι)με Τό ρίσκο. Ό ΓΕΕΘΑ
χος Αποστολάκης έστειλε Τήν Φρεγάτα "Νικηφό-
ρος Φωκάς". ή όποία αόρμηξε„ μέ ταχύτητα πρός
Τά τουρκικά Πλοία καί τά έτρεψε είς άτακτο φυγή.
Τίς προηγούμενες μέρες "διαβάσαμε" Τό διε-
θνές περιβάλλον . εύνοίκό γιά Τόν Τούρκο Πρό-
εδρο. Δέν ύπάρχει κανείς (ΗΠΑ, Ρωσσία, ΕΕ) γιά νά
Τόν έμποδίσει στήν πράξη άν θέλει νά κλιμακώσει
στήν θάλασσα. Μέ τά λόγια Τών συμμάχων χτίζουμε
άνώγεια καί κατώγεια, βεβαίας άλλά στήν πράξη..
Ωστόσο, πρέπει νά διαβάσουμε έξίσου καλά Τίς έξε-
Έλληνίς ή καλύτερη
δασκάλα στόν κόσμο
H πού
μόζει στο* μικρούς μαθητές ή Βίκυ δέν
Πέρασε. άπιιρατήρητη Τήν
ΚΟΙ . όΤΙ]ΤΙΙ, ή όΠ0ίΙΙ Τήν Τήν δ<ΙOΚΙΊλΙΙ Τής
χρονιάς σέ κόσμο. H χαμογελαστή K.
ΙΙΙOΠ0ύλ0Ι}, ή διδάσκει ιττι3 v"
πιαγοηεϊο της Ποταμιάς Θάσου. (k.l παιΜ1λάβει σέ ξίδι-
Κή πού λάβει χώρα τό Σάββατο
ΠΙΣ ΗΜΕΡΑΣ
λίξες στό έσωτερικό της Τουρκίας. Oi τελευταίες
δημοσκοπήσεις δείχνουν τό κόμμα τού Έρντογάν
νά έχει ύποχωρήσει στό 40% , ένώ οί Σύμμαχοί του
Έθνικιστές τού Μπαχτσελί τούς όποίους έχει άπό-
λυτη άνάγκη γιά νά έπανεκλεγεί στήν Προεδρία, κι-
νούνται περί Τό 13%. Oi έκτιμήσεις πού έρχονται
άτ-τό τήνΆγκυρα είναι πώς ό Σουλτάνος άγχεται γιά
Τήν μείωση Τής άπήχησής του καί πιθανόν νά προ-
κηρύξει Προεδρικές έκλ0Υές πρίν άπό Τό 2023. Δε-
δομένου ότι Oi παλαιοί του συνοδοιπόροι Νταβούτο-
Υλ0ΙΙ, ΓΚΙ0ύλ Μπαμπατζάν
Κόμματα άπορρ0Φήσ0Ι_Ν Τήν Φυσιολογική
τοι) φθορά (σχεδόν είκοσι χρόνια στήν έξουσία), ό
Έρντογάν έχει έναν λόγο παραπάνω νά έπισπεύσει
τίς έκλογές. Καί δεδομένου ότι ή τουρκική οίκονο-
μία δέν έχει Τήν ίδια δυναμική μέ Τό παρελθόν, είναι
"έρμηνεύσιμο“ γιατί κλιμακώνει μέ έμας.
Έπί της ούσίας τώρα. ό Έρντ0Υάν ξέρει μόνο άπό
ίσχύ. Διεθνές Δίκαιο δέν ξέρει. Τό διαπίστωσε ό
ράκος Μητσοτάκης στό Λονδίνο, Τό διαπίστωσε σέ
παλαιότερη συνάντησή τους στήνΆγκυρα καί ό Αλέ-
ξης Τσίπρας. Συμβουλεύεται πολύ λίγους άνθρώ-
πους. Πού καί αύτοί δέν γνωρίζουν άριστα Τά θέ-
ματα. Ό μειλίχιος ύπουργός Έξωτερικών τού Τσα-
βούσογλου πού διαδέχθηκε τόν ασαταναο Νταβού-
τογλου, ζεί έδώ καί δύο χρόνια (μετά Τήν άπώλεια
Συνέχεια στήν 3
Μόνο Τό 1()% Τής Novartis
στήν έπιφάνεια
κατά Τής Διαφθοράς Έλέ-
Τής Τάος
Άρι:ί0Ι) Πάγου Ξένης Δημητρίου, σιωπηρός πρός
Τήν «ΡαπΙΤOΙ τιν», άνΤΙφΙΙΤΙΚός στίς
καταθέσεις του καί άποκαλυπτικός γιά Τήν "Εμπλο-
κή» Τού Άλέξη Τσίπρα Novartis.
ό Άρι:ί0Ι) Πάγου
%ηιςΆπελής. Στήν χθεσινή κατάθεσή τιηιστήν
Συνέχεια στήν σελ 4
Δ ΚαπράΙΊ)Ι)
μα Τής μας, (ΙύΤ0ΰ
που πού τρείς αίώνες Τήν πιτ-
τρίδα καί τόν Έλληνισμό λοιπόν, είναι
απατήστε τούς κάλους» όλων: Τούρκων,
Άλβανών, ΛΙβύων. ΑίΥΙΠΤί0) , . Μόνον
μάς
Καί κάτι τρίτο: Άκόμη
"Τίς Πλέον κρίσιμες τής παγΚΟ
σμίας τά άντιμαχόμενα μέρη
ατηρούσαν διαύλους άμέσου έπικοινωνί-
ας. Έπί της προηγουμένης Ελληνικής κυ-
βερνήσεως άμεσος συνεργάτης τού πρώην
Πρωθυπουργού, διπλωμάτης, εύρίσκε-
το σέ μέ
τού
τέτοιο Κανάλι, πρέπει
Ακόμη ΚΙΙί μέ Τόν πρέπει
τοι* έμπλ0κής,
Μία διαφήμισις.„
Μία
ΕΣΤΙΑ
20
Άναχαίτιση
Τής καταπτώσεως
τού ήθικού
τού Ά νδρέα Σταλίδη *
ΑΝ Ο απόλεμος είναι ή συνέχιση τής
πολιτικής μέ άλλα μέσα", θεω-
ή σχολή των ρεαλιστών στόν Χώρο
Τών διεθνών σχέσεων (Σούν Τζού,
ΚλαούζξβΙΤς), ό ύβριδΙ-
Κός πόλεμος μπαίνει σάν σφήνα με-
ταξύ Τών δύο. Δέν ύπάρχει λόγος νά
πολεμήσεις, άν κερδίζεις όσα στοχεύ-
εις, μόνο μέ Τήν άπειλή τοι) πολέμου.
Ο Ρώσσος πράκτορας Γιούρι Μπεζμέ-
άποστάτησε στή Δύση. Τό 1970
μεταμφιέστηκε σέ χίππυ καί Πήγε
άπό Τήν Ίνδία όπου ύΤΤηρεΤ0ύσε στήν
Συνέχεια στήν 8
Τό ρεκόρ δέν
φέτος
I willer Τό λήμμα
(#NotreDame). Και τούτο λόγω τής μεγάλης πι.>
καΙ.άς ή όποία κατέστρεψΕ τόν ξύλινο σκελετό τής
όροφής Τής έκκλη σ/ας Τήν
ση Τής στέγης, έττόμΕΙ τ; Ka-
ή ΒέΙΕζουέλα μέ Τήν καταπίε-
ση rc 17 Μαδ0ΙΤΙβ0 Τίς
ΚΚΙΤ0ίκω . Της,
ή έλκει έ7ΤOΧή
τού διαδικτύου.
Τλ70Ι Τήν Tt3V
Τής ΥΙΏΡίζ0Ι.Ί Τό λέΥάΕΙΌ
«άψβ0Ι φΥέΙ0 σαγώΙηυ, Τόν Τά
δηλαδή, βλέΤτΕΙ κΤηΤίς
ή συγγενών
ΤΟΙς. Τώρα Ιά ύπαη-η-
ότι ή αύτή ύπήρξ-ε
Τής ένδογαμίας ήταν μετα-
ξύ Τής εποχής. Τό
κό αύτό επηρέασε Ιδιαιτέρως Τήν δυναστεία τών
βασιλά0Ι
ΤώΙ Tra: διασφάλιζαν Πά-
ιτ. δύο Τήν τοι,$
πτι Τής ή
Τελ Ιώ- Τ0ΰ Οίκου.
Άλλ0ΰ Oί Τήν
λΙψη πολιτισμών. Στήμ Σκωτία εύελπι-
ΙΤΤ0ΰΙ Εύρουν Τίς πρώτες γραμμές
πού 297 Ηδη Τά
ει>ήματα πού τήΙ ΕΙφύτφη περι-
οχή ή ΤΤ@ΤΤέΙ
Τήν έττ0Χή έκΕίνη δά ύ-Τήρχττν ατμομη-
Χ"Ιύ, ρυμουλκοϋΙ Τ0 άλογα
1929
ΠΙΡΟΙ ΤΗΙ ΕΑΝ ΝΙΚΗΙ ΔΙΝΙΝΡΙΤΙΑΙ
Ο ΙΑΙΗΗΙ
ΕΣΤΙΑ
Ιώ
"Ενα τηλεφώνημια άστό Τήν Νέα Υόρκη
Μού τηλεφώνησε φί-
λ0-ς παλιός. συμμαθητής,
άΤΤό Τήν Nkl n-hav
μια
κεφαλής
καί όργανισμών
καί περί-
ΤΙς
ή Νο-
καλώ... ΛΙ-
ΕΚ Τών Τής
καί
ΥΙά v
ήταν σοβαροί και έ πώνυ-
μοΙ». Μού
T. Πόλσον,
Ι- ΠΚό. Τόν
φΠ0
«Σκάιπ» κΜ πολ-
μοΰ
δΤΙ ή Τών
ύΤΤOΙΙργών Τών
ήταν
πέσουν
στήν φέρουν
Ekavav καλή
κε στή Νέα Ύόρκη γιά

Αναζητήστε το αυτόματα αναγνωρισμένο κείμενο μέσα από τα πρωτοσέλιδα,
και δείτε το γεγονός που θέλετε στο πρωτοσέλιδο